เว็บบล็อก ที่รวบรวมทุกเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ คาสิโนออนไลน์ UFABET ทุกเรื่องที่น่าสนใจ อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ สำหรับนักเล่นที่สนใจ เดิมพันเกม คาสิโนออนไลน์

การกู้เรียน กยศ.

Uncategorized 14 กรกฎาคม 2020
การกู้เรียน กยศ.

การกู้เรียน กยศ.

การกู้เรียน กยศ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือที่รู้จักและเรียกกันสั้น ๆ ว่า กยศ. เป็นกองทุนให้เงินกู้ยืม แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัว ที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระ ด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยจะต้องชำระหนี้คืน เมื่อจบการศึกษาแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินดังกล่าว คงอยากรู้ใช่ไหมล่ะ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง คุณสมบัติในการขอกู้เป็นอย่างไร ต้องใช้เงินคืนเมื่อไหร่ อยากรู้ต้องได้รู้ ! วันนี้รวมมาฝากให้หายสงสัยกันแล้ว slot

คืออะไร ?

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างโอกาส ทางการศึกษา โดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา และค่าครองชีพให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น หรือศึกษาในสาขา ที่เป็นความต้องการหลัก ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืน หลังจากจบการศึกษาแล้วนั่นเอง

ใครกู้ได้บ้าง

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย สายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ufa

วิธีการทำเรื่องขอกู้

 • 1. ผู้กู้ยืมลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ e – Studentloan เพื่อรับรหัสผ่าน (ยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา)
 • 2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
 • 3. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ
 • 4. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี
 • 5. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม
 • 6. ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน
 • 7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
 • 8. ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 • 9. สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม
 • 10. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน
 • 11. สถานศึกษานำส่งสัญญา และแบบลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

 • 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • (2.1) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
  • (2.2) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
  • (2.3) รายได้รวมของนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว
 • 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  • (3.1) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัด และประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  • (3.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
  • (3.3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
  • (3.4) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
  • (3.5) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
  • (3.6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • (3.7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • (3.8) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวม กับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 • 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
 • 2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  • (2.1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • (2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  • (3.1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • (3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้
  • (4.1) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
  • (4.2) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
 • 5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 • 6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • 7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • 8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม sa gaming
Share
การกู้เรียน กยศ.

บทความอัพเดท จากทีมงาน casinopublicity กับโลกของ คาสิโนออนไลน์ ที่ไม่มีวันรู้จบ แนะนำและอัพเดท เว็บเดิมพันออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจ

ข้อมูลอัพเดท : 14 กรกฎาคม 2020